SARAM site (Seymard, Ain, Rhône, Albarine, Miribel)